เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนในทุกกรณี

   2. สินค้าที่เสียหรือบกพร่องจากการใช้งานปกติสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน(ในกรณีที่ทางร้านมีสินค้า) โดยสินค้าต้องอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และมีกล่อง+อุปกรณ์ครบสมบูรณ์

   3. สินค้าประเภท CPU, HD, M/B ชำรุด แตกหัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ ร้าว ลายปริ้นขาด มีคราบน้ำ มีรอยสนิม และเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบผิดปกติหรือมีการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

   4. สินค้าประเภท Case รับประกันเฉพาะ Power Supply

   5. สินค้าประเภท Flash Drive หรือสินค้าไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องเก็บกล่องที่มี Sticker รับประกัน และ Serial No. ติดอยู่เพื่อใช้แสดงสิทธิในการส่งซ่อม รวมถึงสินค้ายี่ห้อ Monitor Samsung จะต้องมีกล่องที่มี Serial No. ที่กล่องตรงกับ Serial No. ที่ตัวสินค้า

   6. สินค้าประเภท LCD (LCD Monitor และ LCD Notebook) หากเกิดจุด DEAD PIXEL รับประกัน ตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไป (ตามมาตรฐานผู้ผลิตสินค้า)

   7. สินค้าต้องมี Sticker รับประกันของร้านและของ Supplier ติดอยู่ หรือมีรอยชำรุด ฉีกขาด หลุดหาย ลบ แก้ไข ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

   8. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

   9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   10. สินค้าที่ชำรุดหรือเสียหาย โดยเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ และตรวจสอบได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ บริษัทฯจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบ


**หมายเหตุ ** หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งของบริษัทขนส่ง ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบ ในความเสียหายของสินค้าดังกล่าวทุกกรณี

แนวทางการแก้ไขสินค้าผิดเงื่อนไข
   1. กรณีสินค้ามีสภาพผิดปกติถือว่าสินค้านั้นผิดเงื่อนไขการรับประกัน(หมดประกัน การรับประกันของ บริษัท) บริษัท ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยน หรือซ่อมสินค้า และทำการคืนสินค้าตัวเดิมให้กับลูกค้า

   2. กรณีลูกค้าต้องการให้บริษัทฯ ช่วยเหลือ โดยการเคลมสินค้า ซ่อมสินค้าให้ บริษัทจะเป็นตัวแทนส่ง สินค้า ให้กับ บริษัทผู้จำหน่าย (Supplier) เป็นฝ่ายดำเนินการให้

   3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า โดยจะแจ้งยอดค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้ทราบ ก่อนส่งไปซ่อมกับบริษัทผู้ผลิตและในกรณีสินค้าตัวเดิมได้มีการเลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเปลี่ยนรุ่นทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า

   4. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเคลมสินค้า หรือซ่อมสินค้า ผิดเงื่อนไข ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการ

   5. ทางบริษัทจะทำการคืนสินค้าให้กับลูกค้า เมื่อสินค้าที่ส่งซ่อมนั้น กลับมาจากบริษัทตัวแทนจำหน่าย (Supplier) แล้วเท่านั้น

   6. บริษัทขอสงวนสิทธิเรียกคืนสินค้าที่ได้เปลี่ยนไปแล้ว คืนจากลูกค้าในกรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่า สินค้าที่ส่งเคลสภาพผิดเงื่อนไขในการรับประกัน


การรับประกันแบบ Limited Life Time

   คือ การรับประกันสำหรับตัวสินค้าอันอาจเกิดจากการบกพร่องจากการผลิตหรือชิ้นส่วน ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ซื่งจะให้การรับประกันตลอดระยะเวลาที่สินค้ารุ่นนี้ยังอยู่ในสายการผลิต และทำตลาดอยู่ เมื่อมีการประกาศหยุดการผลิต (EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต จะให้การรับประกัน

  ต่อไปอีก 1 ปี นับจากวันที่ประกาศ แต่ทั้งนี้การรับประกันรวมอย่างน้อยเท่ากับ 3 ปี จากวันที่ซื้อ

เงื่อนไขการเรียกเก็บ เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ
   1. กรณีสินค้า ซ่อม / เคลม / เปลี่ยน ภายใน 15-30 วัน

   2. กรณีสินค้าเกิน 30 วันและสินค้าฝาก ซ่อม/เคลม

   3. กรณีสินค้าขอคืน เนื่องจากความผิดพลาดจากทางลูกค้า

  4. กรณีสินค้าขอคืน เนื่องจากความผิดพลาดจากทางทีมงาน
ดำเนินการต่อ